card

 

 

АЧ ХОЛБОГДОЛ 

 

ААНБ-ын хүний нөөцтэй холбоотой бүхий л асуудлыг тодорхойлж оношлон сайжруулах, шинэчлэх арга төлөвлөгөөг боловсруулна.  

Нийт ажиллагсдын сэтгэл ханамж дээшилж байгууллагын гүйцэтгэлийг тогтмол сайжруулах Хүний Нөөцийн Тогтолцоог бий болгоно.

 

 

 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТОГТОЛЦОО БИЙ БОЛГОХ ШАТ ДАРААЛАЛ

 

 

 

1-р шат : Нөхцөл байдлыг судлах, HR стратеги боловсруулах

2-р шат : Чиг үүргийн тогтолцоо бий болгох

3-р шат : Ур чадварын тогтолцоо бий болгох

4-р шат : Үнэлгээний тогтолцоо бий болгох

5-р шат : Шагнал урамшууллын тогтолцоо бий болгох

6-р шат : Сургалт хөгжлийн тогтолцоо бий болгох

7-р шат : Хэрэгжүүлэлт буюу өөрчлөлтийг удирдах

 


 

Үйл ажиллагаа явагдах шат дараалал

 

 

Нөхцөл байдлыг судлах, HR стратеги боловсруулах

ЧҮ-ийн тогтолцоо, УЧ-ын тогтолцоо бий болгох

Үнэлгээний тогтолцоо бий болгох

ШУ-ын тогтолцоо бий болгох

Хэрэгжүүлэлт буюу өөрчлөлтийг удирдах

Үйл ажил-лагаа

ХН-ийн цар хүрээг судлах

Гадаад дотоод орчныг судлах

Зарчим тогтоох

Одоогийн тогтолцоог судлах

Асуудлыг тодорхойлох, стратеги боловсруулах

Master plan боловсруулах

  

Ажил үүрэг/Албан тушаал/ ур чадварыг судлах

Чиг үүргийг тодорхойлох

АБТ гаргах

АТ-ын зэрэглэл тогтоох

Ур чадварын системчлэх

Үнэлгээний тогтолцооны ур чадварыг тогтоох

Үнэлгээний шалгуур тогтоох (KPI, ур чадвар)

Үнэлгээний тогтолцоо бий болгох

Үнэлгээний үр дүнг ашиглах

Үнэлгээний процесс

Үнэлгээчнийг сургах

ШУ-ын тогтолцоог судлах

ШУ-ын бодлого боловсруулах

Үндсэн цалингийн систем бий болгох

Урамшууллын тогтолцоо бий болгох

Roll-Out Plan  боловсруулах

Communication Plan боловсруулах

Үр дүн 

ХН-ийг удирдах зарчим 

Санал асуулгын үр дүн

Master plan

АБТ

Ажлын үнэлгээний хуудас

Ур чадварын модель

KPI (Үнэлгээний үзүүлэлт)

Үнэлгээний процесс

Үнэлгээний тогтолцоог удирдан явуулах төсөл

ШУ-ын тогтолцоог удирдан явуулах төсөл

Хэрэгжүүлэх стратеги

Гарын авлага