card
СУРГАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ХӨТӨЛБӨР

 

Ангилал

Үйл явц

Хугацаа

Оролцогч

Байгууллагууллага хөгжүүлэлт

 Facilitation workshop

2 өдөр(16 цаг)

Сургалтын менежер,

Хүний нөөцийн менежер, 

Алба, хэлтсийн дарга, нэгжийн удирдлагууд

 AI Practitioner workshop

3 өдөр(24 цаг)

 Problem solving & Strategy planning workshop 1 өдөр(8 цаг)
 Action planning workshop 2 өдөр(16 цаг)

 Манлайлах ур чадвар хөгжүүлэх сургалт

2 өдөр(16 цаг)

Тест

TAIPI Certification workshop

1 өдөр(8 цаг)

Сургалтын менежер,

Хүний нөөцийн менежер, 

Алба, хэлтсийн дарга, нэгжийн удирдлагууд

Хүний нөөц

 Certified GLOBAL HR SPECIALIST course

6 сар

 Сонгон шалгаруулалтын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт 1 өдөр(8 цаг)

 Ярилцлагын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт

1 өдөр(8 цаг)

 Сургалтын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт  1 өдөр(8 цаг)
 Үнэлгээний мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт 2 өдөр(16 цаг)
 Ур чадварын модель боловсруулах сургалт  3 цаг
 BEI ярилцлагын арга барил эзэмшүүлэх сургалт  3 цаг

 Үнэлгээний үзүүлэлт боловсруулах сургалт 

3 цаг