СУРГАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ХӨТӨЛБӨР

 

Ангилал

Үйл явц

Хугацаа

Оролцогч

Байгууллагын хөгжил

ToP Facilitation workshop

2 өдөр(16 цаг)

Сургалтын менежер,

Хүний нөөцийн менежер

AI Practitioner workshop

3 өдөр(24 цаг)

Appreciative team building workshop

1 өдөр(8 цаг)

Тест

TAIPI Certification workshop

1 өдөр(8 цаг)

Хүний нөөцийн менежер,

Удирдах албан тушаалтнууд

Хүний нөөц

Сонгон шалгаруулалтын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт

3 өдөр(24 цаг)

Ярилцлагын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт

2 өдөр(16 цаг)

Үнэлгээний мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт

3 өдөр(2 4цаг)