card
СУРГАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ХӨТӨЛБӨР

 

Ангилал

Үйл явц

Хугацаа

Оролцогч

Байгууллага хөгжүүлэлт

 Group Facilitation Method workshop

2 өдөр(16 цаг)

Байгууллагын соёл хариуцсан ажилтан, сургалтын менежер, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, алба хэлтсийн дарга, нэгжийн удирдлагууд

 ToP design workshop

1 өдөр(8 цаг)

 Workout town meeting workshop 1 өдөр(8 цаг)
 Асуудал шийдвэрлэх workshop 2 өдөр(16 цаг) Байгууллагын бүх түвшний ажилтан

 Манлайлах ур чадвар хөгжүүлэх workshop

2 өдөр(16 цаг)

Алба хэлтсийн дарга, нэгжийн удирдлагууд, гүйцэтгэх удирдлага

Хүний нөөц

 Хүний нөөцийн стратеги төлөвлөлт (Global HR Course)

3 өдөр (24 цаг)

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, алба, хэлтсийн дарга, нэгжийн удирдлагууд

 Сонгон шалгаруулалтын процесс ба ярилцлага (Global HR Course)

3 өдөр(24 цаг)

Сонгон шалгаруулалт хариуцсан ажилтан, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, нэгжийн удирдлагууд
 Үнэлгээ ба шагнал урамшууллын тогтолцоо (Global HR Course) 3 өдөр(24 цаг) Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, алба хэлтсийн дарга, нэгжийн удирдлагууд
 Сургалт хөгжлийн тогтолцоо ба байгууллага хөгжүүлэлт (Global HR Course) 3 өдөр(24 цаг) Сургалтын менежер, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, байгууллагын соёл хариуцсан ажилтан
 Ярилцлагын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт 1 өдөр(8 цаг) Сонгон шалгаруулалт хариуцсан ажилтан, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, нэгжийн удирдлагууд

 Үнэлгээний мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт

2 өдөр(16 цаг)

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, алба хэлтсийн дарга, нэгжийн удирдлагууд