card

Байгууллагын оношлогоо гэж юу вэ? 

Байгууллагын соёлыг шинэчлэх, ХН-ийн шинэ стратеги, шинэ тогтолцоо бий болгохын тулд одоо байгууллагад гарч буй асуудал, нөхцөл байдлыг судлан оношлох

Тэдгээр асуудлууд гарах болсон шалтгааныг олж түүнийг сайжруулах арга төлөвлөгөөг боловсруулах үүднээс байгууллагад нэгдсэн цогц оношлогоо хийх

Тооцоололтой, бүтэцчилсэн асуулга(Survey Questions) явуулж статистик мэдээллийн сан бүрдүүлэх, дүн шинжилгээ хийх

 

Зорилго 

Байгууллагад нийтээр гарч буй асуудлын шинж чанар(symptom)-ыг судлах

Асуудлын шинж чанар тус бүрээр шалтгааныг, шийдвэрлэх арга замыг гаргаж ирэх

Тогтолцооны байнгын менежментийг хангахын тулд оношлогооны хэв маяг, аргачлалыг тогтоон өвлүүлэх

 

Оношлох үзүүлэлт 

Байгууллагын алсын хараа, стратегийг зөв ойлгодог эсэх

Байгууллагын бүтцийг сайжруулахын ач холбогдлыг ойлгодог эсэх

Хүний нөөцийн цогц системд сэтгэл ханамжтай эсэх

Үнэлгээ, шагнал урамшуулал(хангамж), карьер хөгжил, сургалт хөгжлийн тогтолцооны өнөөгийн нөхцөл байдал

Ажлын процесс, харилцаа, шийдвэр гаргалт

Байгууллагадаа үнэнч тууштай ханддаг эсэх, итгэлцэл

 

Оношлох арга 

Ярилцлага, Workshop, Онлайн оношлогооны асуумж